วันภาษาไทยแห่งชาติ

posted on 26 Jul 2014 14:26 by tewmathonline
วันภาษาไทยแห่งชาติ คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป

     ภาษาไทยเป็นภาษาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาษาที่มีความไพเราะภาษาหนึ่งในโลก เป็นภาษาที่เกิดจากอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปีนับตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นจนถึงปัจจุบัน แม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระองค์ได้ทรงตระหนักถึงปัญหาในการใช้ภาษาไทย จนกลายเป็นต้นกำเนิดของ "วันภาษาไทยแห่งชาติ" เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้คนไทยภูมิใจในเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย แสดงถึงความเป็นชนชาติที่มีภาษาเป็นของตนเอง     “ ... เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ ... "

     พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการ ของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พระองค์ได้แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความห่วงใยในการใช้ภาษาไทยและบรรยากาศใน การอภิปรายครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างมาก

     ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพ.ศ. ๒๕๔๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ตามการเสนอของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯด้วย

วัตถุประสงค์ของวันภาษาไทยแห่งชาติ มีดังนี้
 
     ๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
     ๒.เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
     ๓.เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณ ค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติ ไทยตลอดไป
     ๔.เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น
     ๕.เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ

ซึ่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในครั้งนั้น มีใจความว่า

     “…ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้คำออกจะฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้นจึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ได้ ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ…”

     นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยังมีพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยะภาพในการใช้ภาษาไทย ทรงรอบรู้ปราดเปรื่องถึงรากศัพท์ของคำไทย คือ ภาษาบาลีและสันสกฤต ทรงพระอุตสาหะวิริยะแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยที่ สมบูรณ์ด้วยลักษณะวรรณศิลป์ มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่า เป็นคติในการเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการใช้ภาษาไทย ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์แปลเรื่องนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต พระราชนิพนธ์แปลบทความเรื่องสั้นๆ หลายบท และพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก เป็นต้น

     ประเทศไทยเป็นชาติที่มีภาษาพูดและภาษาเขียน ตัวอักษรไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ และกษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ดังนั้นคนไทยทุกคนจึงควรภาคภูมิใจและรู้จักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ถึงแม้ว่า วัฒนธรรมตะวันตก และเทคโนโลยีจะเข้ามามีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อภาษาไทยในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นก็ตาม ดังนั้นการที่มีวันภาษาไทยแห่งชาติ ก็จะช่วยประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เยาวชนไทย คนรุ่นใหม่ รู้จักคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในภาษาไทยมากยิ่งขึ้น


เอกสารอ้างอิง :
     วันภาษาไทยแห่งชาติ. (๒๕๕๖,บทความ). ค้นเมื่อ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖,จาก http://th.wikipedia.org/wiki/วันภาษาไทยแห่งชาติ
     วันภาษาไทยแห่งชาติ.(๒๕๕๔,บทความ). ค้นเมื่อ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖, จาก http://www.jamjung.com/ วันภาษาไทยแห่งชาติ

หลายๆคนคงสงสัยนะครับว่า ทำไมบางคนถึงเรียนเก่งจัง อยากเรียนเก่งเหมือนเขาบ้าง มีเทคนิคอะไร อย่างไร วันนี้พี่มีทริคดีๆมาบอก กับเคล็ดลับ 11 วิธีเรียนเก่ง ใครๆก็ทำได้

 

1. ตั้งใจเรียนให้ห้องเรียนให้มากๆครับ อย่ามัวแต่หลับ ไปเรียนพิเศษก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ

2. อ่านบทเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง ไม่ต้องให้รู้เรื่องก็แต่ แต่เอาให้รู้ว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนอะไรในคาบนี้ จำเป็น keyword สัก 3-4 คำก็พอ เมื่อเรียนอยู่และคุณครูสอนถึงเรื่องนี้พอดี เราก็จะคุ้นเคยกับมันมากขึ้น!!

3. บทเรียนที่เรียนผ่านมาแล้ว ถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆก็จะลืม ถ้าไม่อยากลืม ขยันทำแบบฝึกหัดบ่อยๆให้ชำนาญ

4. หากำลังใจ แรงจูงใจที่ทำให้รู้สึกอยากเรียน อยากทำอยู่เสมอ ให้สปิริตสูงเข้าไว้ครับ

5. ให้รางวัลตัวเองกับผลงานที่ทำดี เรียนดี หรือเอาง่ายๆแค่เราอ่านล่วงหน้าสักครั้ง เป็นกำลังใจสู้ต่อ

6. ไม่ควรอ่านหนังสือติดต่อกันนานเกิน 40 – 45 นาที ควรจะมีการพักซักระยะบ้าง เพื่อความผ่อนคลาย จะเข้าใจง่ายขึ้นครับ เพราะสมองของเราจะล้า และการจดจ่อจะทำได้แย่ลงเมื่อตั้งใจเกิน 30-40 นาทีไปแล้ว เมื่อถึงตรงนี้ อ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าสมองครับ ยากที่จะจำอะไรซักอย่าง

7. อย่าบังคับตัวเองและหักโหมจนเกินไป มาอ่านเอาคืนก่อนสอบ จะได้ใหม่ลืมเก่าเสมอ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆดีกว่าครับ

8. เล่นกีฬา คลายเครียดตัวเองบ้างนะครับ ยามว่างๆ

9. หากมีเรื่องไม่สบายใจ ไม่ควรจะฝืนอ่านหนังสือครับ จะทำให้หงุดหงิดมากขึ้น ไม่ได้ช่วยอะไรเลย

10. ทำสมาธิก่อนการอ่านหนังสือ จะทำให้จิตใจสงบ มีสติ อ่านอะไรเข้าสมองได้ง่ายขึ้นครับ

11. ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ให้มั่น เพื่อเป็นกำลังใจในการเรียน ให้ไปถึงฝันนั้นครับ แต่อย่าฝันไกลเกินไป อาจจะท้อได้

เป็นยังไงกันบ้างครับ วิธีเรียนเก่งที่ผมนำมาฝากวันนี้ หวังว่าเพื่อนๆคงนำไปใช้กันได้นะครับผม
 
 

วิธีคิดเลขให้เร็ว

posted on 23 Aug 2013 03:01 by tewmathonline

โย่วๆสวัสดีค่ะ  วันนี้เราจะมาชิวกันกับสไตล์การคิดเลขให้ เรารู้ไหมค่ะว่าเรานั้นไม่ต้องไป คิดอะไรมากมายหรือว่าไปเรียนติวเตอร์ ไปเรียนกวดวิชาให้เราเรียนคณิตเก่งเลยละค่ะ หลักการการเรียนเก่งในเรื่องของตัวเลขและคณิตศาสตร์ เนี่ยมันอยู่ที่ เรื่องของการตั้งใจฟังความเข้าใจ การทบทวนและก็การท่องจำจดจำ จำสูตรค่ะ ก่อนอื่นขอแนะนำเลยค่ะว่าให้คุณนั้นพยายามที่จะจำสูตร สูตรคุณแม่ 25 ให้ครบทั้งหมด และไม่ใช่อยู่แค่ 12 แต่ให้ไปมากกว่า 12 และก็จำให้ได้มากที่สุด ท่องเล่นๆท่องให้จำขึ้นใจน่ะค่ะ ตัวสูตรคูณจะเป็นตัวที่จะช่วยให้เรานั้นคิด เลขได้เร็วมากยิ่งขึ้นและก็ยังมีส่วนช่วยให้เรานั้น ได้ใช้สมองอยู่ตลอดเวลา คิดเร็วไม่ต้องไปนั่งท่อง มันจะประมวลคำตอบโดยปากอัตโนมัติ อ่ะๆๆ ไม่เชื่อละสิ ถ้าไม่เชื่อเราขอแนะนำให้ลองเลยค่ะ พยายามจำสูตรท่องสูตรคูณให้เยอะๆจำได้มากๆ ท่องจำอยู่ตลอดเวลา และก็ อย่าลืมด้วยว่าอยู่ในห้องเรียนก็ต้องพยายามหมั่นตั้งใจเรียนเรียนรู้ และก็พยายามทบทวน การบ้านหรือว่าสิ่งที่ไม่เข้าใจก็จำเป็นจะต้องหาคำตอบให้ได้ที่สุดค่ะ เพียงง่ายๆเท่านี้เราก็คิดเลขเร็วเองเป็นแล้วค่ะ แล้วจะได้ประโยชน์มากเวลา เรียนคณิตศาสตร์ ค่ะ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่ง กวดวิชาหรือว่าติวเตอร์อะไรแล้วละค่ะ ขอบอกว่าง่ายๆแค่นี้นี่แหละค่ะในการคิดเลขเร็ว เรียนเก่งเรื่องของตัวเลขหลักการง่ายๆ เราจำเป็นจะต้องคิดเลขเร็วและเก่งก่อนแค่นั้นเองละค่ะ  ขอบอกได้เลยละค่ะว่าคุณนั้นจะต้องเก่งได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าหากคุณนั้น ท่องจำสูตรคูณได้อย่างดี

ขอบคุณ: ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ แผนภาพของเวนน์ และ ออยเลอร์