หลังจากหมดเขตส่งใบสมัคร Admisssions กลางไปแล้ว ยังมีโครงการรับตรงของ ม.เกษตร อีก 2 โครงการมาไว้เผื่อเลือกกันนะครับ เผื่อใครสนใจทั้งสองโครงการ ลองดูรายละเอียดดูนะครับ
 
 
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2556
 
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคพิเศษ

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
     • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
     • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการเรียน (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
     • มีการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (O-NET และ GAT/PAT)
     • ต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษของสาขาอื่นในคณะสังคมศาสตร์
     • จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา จำนวน 90 คนโดยรับผ่านระบบ Admission และรับระบบตรง
 
2. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
    2.1 พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและค่าร้อยละของผลทดสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
     • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ 20
     • ผลการทดสอบ O-NET ร้อยละ 30
     • ผลการทดสอบ GAT ร้อยละ 40
     • ผลการทดสอบ PAT ร้อยละ 10
    2.2 วิธีการสอบสัมภาษณ์
    2.3 คะแนนวิชาที่ต้องใช้ในการประกอบการสมัคร
            1. ผลสอบ O-net ที่ใช้ประกอบการสมัคร ใช้ทุกวิชา

                     01 ภาษาไทย      

                     02 สังคมศึกษา

                     03 ภาษาอังกฤษ

                     04 คณิตศาสตร์

                     05 วิทยาศาสตร์          

                     06 สุขศึกษาและเทคโนโลยี

                     07 ศิลปะ             

                     08 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
            2. ผลสอบ GAT
                 
                     85 ความถนัดทั่วไป
 
            3. คะแนน PAT โดยเลือกขากวิชาทีได้คะแนนสูงสุด จำนวน 1 วิชา จากวิชาต่อไปนี้
 
                     71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 
                     77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
 
                     78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
 
                     79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
 
                     80 ความถนัดทางภาษาจีน
 
                     81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
 
                     82 ความถนัดทางภาษาบาลี


วิธีการรับสมัคร และ ค่าธรรมเนียม
สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น และส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารฯ ได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด้วยตนเอง โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบระบบออนไลน์ จำนวน 300 บาท

สามารถจัดส่งเอกสารได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 19 เมษายน 2556 (โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)
วิธีที่ 2 ส่งด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556 (ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น.)ภาคพิเศษ เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2556


กำหนดการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร (รับตรง)
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
เริ่มรับสมัครวันจันทร์ที่ 1 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556
และขยายวันรับสัมครเพิ่มเติมวันเสาร์ที่ 11 และอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556
โดยผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา คือนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายวิทย์-คณิต และสายศิลป์-คำนวณ โดยโครงการรับตรง จำนวน 30 คน และ Admissions จำนวน 70 คน

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบ
- ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใน สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
- ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00
- ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา 85) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
(90 เต็ม 300), ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT รหัสวิชา 71) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (60 เต็ม 300), GPA ไม่
ต่ำกว่า 2.00 และผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรหัสวิชา 03 วิชา
ภาษาต่างประเทศ และ 04 วิชาคณิตศาสตร์

วิธีการสมัคร
สมัครโดยตรงที่โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) อาคารพิจารณ์พาณิชย์ (อาคาร2) ชั้น 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมค่าสมัคร 500 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)ติดต่อสอบถามได้ที่ สายตรง 0-2579-9432 หรือ 0-2579-2019 ต่อ 1541, 1542 # 149
 
เอกสารประกอบการสมัครรับตรง
1. ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
http://www.ageconsp.eco.ku.ac.th/documents/Application.pdf
2. บัตรประจำตัวผู้สมัคร (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
http://www.ageconsp.eco.ku.ac.th/documents/Identity%20card.pdf
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ( ใบ ปพ. )
4. สำเนาใบรายงานคะแนนผลการสอบของทบวงมหาวิทยาลัย ( GAT 85, PAT 1, ONET ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
6. หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง 1 ชุด
http://www.ageconsp.eco.ku.ac.th/documents/Certificate.pdf
ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร
เอกสารหมายเลข 3, 4 และ 5 ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร

แผนที่สถานที่รับสมัครคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.ageconsp.eco.ku.ac.th/Map/mapeconsp.pdf
ติดต่อ: โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกพิจารณ์พาณิช (อาคาร 2 ) ชั้น 3 โทรศัพท์ 02-9428049-51 ต่อ 149, 02-5799432 มือถือ 088-4964-934, 086-0169-144 โทรสาร 02-5799431


เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์กับ Dektalent.com ในรูปแบบคลิปวีดีโอ กับติวเตอร์ชั้นนำจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนได้ 24Hr เก่งได้จากที่บ้าน เลือกเรื่อง เลือกบทเรียนเองได้เลย ข้อสอบ PAT1 ตรรกศาสตร์ ความน่าจะเป็นแบบทวินาม ตัวอย่างผลคูณเชิงสเกล่าร์แบบยาก กำหนดการเชิงเส้น ข้อสอบ PAT1 ฟังก์ชัน